Đang thực hiện
B169R – HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ SF6

B169R – HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ SF6

Thông tin sản phẩm
Continuous monitoring of the gas quality
You want to permanently monitor the SF6 quality in a gas compartment, for example in an SF6 production unit? Then the DILO B169R...gas monitoring system is the perfect solution.    It is available as stand-alone version or integrated within the unit. Up to three quality parameters can be continuously monitored and recorded with the device. You can select between three measurement modes.


Giám sát chất lượng khí liên tục
Bạn muốn thường xuyên giám sát chất lượng khí SF6 trong bình chứa, ví dụ trong máy sản xuất khí SF6? Khi đó máy DILO B169R … chính là giải pháp hoàn hảo! Có thể lựa chọn máy đứng rời hoặc máy tích hợp vào thiết bị. Có thể thường xuyên giám sát và ghi lại đến 3 chỉ tiêu. Bạn có 3 chế độ đo để lựa chọn.