Đang thực hiện
Tôn chỉ kinh doanh
  1. Khách hàng là bạn và là đối tác công ty; 
  2. Không chỉ cung cấp thiết bị đơn thuần mà còn đưa ra giải pháp tổng thể;
  3. Tạo môi trường, cơ hội làm việc chuyên nghiệp nhằm phát huy sự  sáng tạo, năng lực và trí tuệ của mỗi cá nhân, trên cơ sở đó tạo ra giá trị gia tăng, làm giàu cho bản thân, công ty và xã hội;
  4. Luôn luôn tiếp thu những tiến bộ khoa học công nghệ tiến tiến áp dụng vào thực tiễn kinh doanh và nỗ lực không ngừng trên cơ sở phát triển bền vững;
  5. Thẳng thắn, minh bạch và tự chủ.