Đang thực hiện
LƯU CHỨA KHÍ GA KHỐI LƯỢNG NHỎ

LƯU CHỨA KHÍ GA KHỐI LƯỢNG NHỎ

Thông tin sản phẩm
Micro Series - Service unit for liquid gas storage
SF6 gas in small gas compartments, such as in oncological irradiation units or electron microscopes, must also be handled safely.
The Micro Series has been specially designed for very small gas quantities. These devices include all of the functions found in large systems.
It does not only allow filling of the gas compartment to the desired final pressure, evacuation of air and recovery of SF6 down to a final vacuum of less than or equal to 2 mbar, but also allows liquid storage of SF6 in an external pressure vessel.


Các phiên bản Micro – Thiết bị phục vụ lưu trữ khí ga lỏng
Khí ga SF6 trong các ống nhỏ, ví dụ như trong các máy chiếu xạ chẩn đoán ung thư, hoặc trong kính hiển vi điệntử, …, cũng cần phải được bảo quản an toàn.
Các phiên bản Micro được thiết kế chuyên biệt cho việc chứa khí ga với khối lượng rất nhỏ. Các thiết bị này có tất cả các chức năng của các hệ thống chứa lớn.