Đang thực hiện
THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM RƠLE – DRTS 33

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM RƠLE – DRTS 33

Thông tin sản phẩm
GENERAL INFORMATION
DRTS 33 is the most powerful diagnostic test set designed to perform accurate tests on protection relays, transducers, energy and power quality meters. This advanced test equipment is also thought to satisfy all the needs related to commissioning and substation maintenance. 3 Current and 3 Voltage generators simultaneously available.

Key features
 • Manual control of the display
 • 3 Current and 3 Voltage generators plus 1 battery simulator outputs  
 • Current outputs : 3 x 32 A, 1 x 96 A
 • Power outputs: 3 x 430 VA, 1 x 1000 VA
 • Voltage outputs: 3 x 300 V at 100 VA
 • High accuracy outputs: better than 0.05%
 • Output Frequency: 0 to 3000 Hz
 • IEC 61850 protocol interface
 • USB and ethernet interface
 • Advanced testing and data management software TDMS
 • Complete library of relays from the major manufacturers

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM RƠLE – DRTS 33 - Altanova
DRTS 33 là bộ kiểm tra chẩn đoán mạnh mẽ nhất được thiết kế để thực hiện các bài kiểm tra chính xác trên rơ le bảo vệ, bộ chuyển đổi, đồng hồ đo chất lượng điện và năng lượng. Thiết bị thử nghiệm tiên tiến này cũng được cho là sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu liên quan đến vận hành và bảo trì trạm biến áp. Có sẵn 3 cổng tạo dòng và 3 cổng tạo áp đồng thời.

Tính năng chính
 • Điều khiển bằng tay tại màn hình của thiết bị
 • 3 cổng phát dòng và 3 cổng phát áp, cộng thêm một nguồn cấp DC
 • Cổng phát dòng: 3 x 32 A, 1 x 96 A
 • Cổng phát công suất: 3 x 430 VA, 1 x 1000 VA
 • Cổng phát áp: 3 x 300 V at 100 VA
 • Cấp chính xác cao: tốt hơn 0.05%
 • Tần số phát: 0 đến 3000 Hz
 • Giao diện giao thức IEC 61850,kết nối ethernet và USB
 • Phần mềm quản lý dữ liệu và thử nghiệm TDMS tiên tiến
 • Thư viện đầy đủ các rơ le từ các nhà sản xuất lớn