Đang thực hiện
THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN CÁP TRUNG THẾ 22KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – VIOLA/VIOLA TD

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN CÁP TRUNG THẾ 22KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – VIOLA/VIOLA TD

Thông tin sản phẩm

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN CÁP TRUNG THẾ 22KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – VIOLA/VIOLA TD
Thiết bị di động BAUR Viola và Viola TD là thiết bị được sử dụng để:
- Thí nghiệm cáp trung thế và thiết bị điện (máy phát, máy biến áp và máy cắt)
- Thí nghiệm vỏ cáp
- Chuẩn đoán cáp (viola TD):
- Đo hệ số tổn hao và Thí nghiệm giám sát độ bền với tan δ
- Đo phóng điện cục bộ (kết hợp với hệ thống chuẩn đoán PD của Baur, PD-TaD 62)
- Thí nghiệm giám sát độ bền tổng thể với tan δ và Đo phóng điện cục bộ (kết hợp với hệ thống chuẩn đoán PD của Baur, PD-TaD 62)
Tính năng chính
Điện áp thử lớn nhất 44 kVrms / 62 kVpeak
▪ Hình dạng điện áp: VLF truesinus®, VLF Sóng vuông và điện áp DC
▪ Công nghệ VLF truesinus® có khả năng không phụ thuộc vào tải, tái tạo điện
áp sin
▪ Thí nghiệm theo TC: DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012, IEEE 400.2-2013, IEC 60060-3, IEC 60502/ IEC 60229, IEEE 433
viola TD
▪ Thí nghiệm đo hệ số tổn hao của thiết bị điện và cáp trung thế đến 35 kV
▪ Đo hệ số tổn hao độ với chính xác cao tới 1 x 10-4
▪ Phát hiện dòng rò sử dụng bộ VSE (tùy chọn thêm)
▪ Đánh giá tốt hơn tình trạng cáp nhờ thí nghiệm giám sát toàn diện độ bền (Full MWT) kết hợp với PD-TaD 62
(Full MWT = thí nghiệm cáp VLF với đo song song hệ số tổn hao và đo phóng điện cục bộ)
▪ Tự động hoàn toàn và có thể lập chương trình chuẩn đoán theo trình tự riêng bao gồm cả đánh giá


GENERAL INFORMATION
The portable BAUR viola and viola TD devices are used for – testing medium-voltage cables and electrical equipment (generators, transformers and switchgear)
- cable sheath testing
- cable diagnostics (viola TD):
-  Dissipation factor measurement and Monitored Withstand Test with tan δ
- Partial discharge measurement (in combination with the BAUR PD-TaD 62 PD diagnostics system)
- Full Monitored Withstand Test with tan δ and partial discharge measurement (in combination with the BAUR PD-TaD 62 PD diagnostics system).
 
Main features
▪ Max. Test voltage 44 kVrms / 62 kVpeak
▪ Voltage shapes: VLF truesinus®, VLF rectangular wave voltage and DC voltage
▪ VLF truesinus® test technology enables load-independent, reproducible sinusoidal high voltage
Test according to: DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE 400-2012, IEEE 400.2-2013, IEC 60060-3, IEC 60502/IEC 60229, IEEE 433
viola TD
▪ Dissipation factor testing of electrical equipment and medium-voltage cables up to 35 kV
▪ Highly precise dissipation factor measurement with precision of 1 x 10-4
▪ Detection of leakage currents using VSE box (option)
▪ Better overview of the cable condition thanks to Full Monitored Withstand Test (Full MWT) in combination with PD-TaD 62
▪ Fully automated and individually programmable diagnostic sequences incl. evaluation